Nowotwory przełyku (C15)

Rak przełyku jest ósmym co do częstości występowania nowotworem na świecie. Ponad 80% przypadków i zgonów przypada na kraje rozwijające się, głównie wschodnią i południową Afrykę Wschodnią i Południową (24/105) i wschodnią Azję Wschodnią (15-23/105). W przeszłości w Europie historycznie nowotwory przełyku najczęściej występowały we Francji, obecnie najwyższą częstość tego nowotworu obserwuje się w krajach Beneluxu, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. Nowotwory przełyku charakteryzują się są nowotworem o złym rokowaniem.

Zachorowalność

Nowotwory złośliwe przełyku stanowią u mężczyzn około 1% zachorowań, u kobiet 0,3% zachorowań (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zachorowań na nowotwory przełyku w Polsce w 2010 roku

C15_Rys1_zach

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe przełyku wynosiła w 2010 roku około 1200, z czego ponad 900 u mężczyzn i około 250 u kobiet (tab. 1).

Tabela 1. Zachorowalność na nowotwory przełyku w Polsce w latach 1980-2010

C15_Tab1_zach

Większość zachorowań na nowotwory złośliwe  przełyku występuje po 50 roku życia (93% zachorowań u mężczyzn i 95% zachorowań u kobiet). Ryzyko zachorowania na nowotwór wzrasta wraz z wiekiem osiągając szczyt u mężczyzn w siódmej  dekadzie życia (około 20/105) i w starszych grupach wiekowych utrzymuje się na tym poziomie. Wśród kobiet począwszy od szóstej dekady życia ryzyko zachorowania zaczyna wzrastać osiągając wartości 3-5/105 (rys. 2).

Rysunek 2. Zachorowalność na nowotwory przełyku w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C15_Rys2_zach

Zachorowalność na nowotwory złośliwe przełyku mierzona współczynnikiem standaryzowanym wzrastała wśród mężczyzn do połowy lat 90. ubiegłego wieku, po czym nastąpiło odwrócenie trendu  i obserwuje się malejący trend zachorowalności . W populacji kobiet w ciągu ostatnich trzech dekad  standaryzowane współczynniki zachorowalności charakteryzowały się stałym, niskim poziomem  - około 0,6/105 (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy zachorowalności na nowotwory przełyku w Polsce w latach 1980-2010

C15_Rys3_zach

Trendy zachorowalności na nowotwory złośliwe przełyku wykazują zróżnicowanie w zależności od grupy wiekowej (rys. 4). Wśród mężczyzn w średnim wieku (45-64 lat) po okresie wzrostu zachorowalności (do połowy lat 90. XX wieku) nastąpił spadek zachorowalności o około 40% (do poziomu 19/105). Wśród kobiet w średnim wieku zachorowalność w latach 1980-2010  charakteryzowała się nieznaczną tendencją rosnącą (rys. 4). 

Rysunek 4. Trendy zachorowalności na nowotwory przełyku w Polsce w latach 1980-2010 w wybranych grupach wieku

C15_Rys4_zach

U mężczyzn w najstarszej grupie wiekowej (powyżej 65 roku życia) wzrost zachorowalności utrzymywał się do połowy lat 90. XX wieku, po czym nastąpił zwrot i rozpoczęła się tendencja spadkowa (o około 35% w 2010 roku w porównaniu z poziomem z 1996 roku). W populacji starszych kobiet w ostatnich dwóch dekadach  obserwuje się zmniejszanie  zachorowalności.  

 

 

Przeżycia 

Wśród pacjentów, u których zdiagnozowano nowotwory przełyku w latach 2000-2002 1-roczne wskaźniki przeżyć wynosiły 27,6% u mężczyzn i 29,9% u kobiet. Wśród mężczyzn  zdiagnozowanych w latach 2003-2005 wskaźnik przeżyć 1-rocznych wynosił 26,5%, wśród kobiet 32,8% (rys. 5).

Rysunek 5. Wskaźniki 1-rocznych przeżyć względnych u chorych na nowotwory przełyku w Polsce

C15_Rys5_zach

Przeżycia 5-letnie wśród pacjentów z nowotworami przełyku w ciągu pierwszej dekady XXI nieznacznie wzrosły: u mężczyzn z 5,6% do 7,1%, natomiast u kobiet z 9,9% do 12,8% (rys. 6).

Rysunek 6. Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych u chorych na nowotwory przełyku w Polsce

C15_Rys6_zach

 

Polska na tle Europy

W 2010 roku w Polsce częstość zachorowań na nowotwory przełyku była u mężczyzn 1,8 razy wyższa niż średnia dla krajów Unii Europejskiej (dane z 2009 roku), natomiast wśród kobiet w Polsce nowotwory przełyku były 2 razy częstsze (rys. 7). 

Rysunek 7. Porównanie zachorowalności na nowotwory przełyku w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (27)

C15_Rys7_zach

Umieralność

Nowotwory złośliwe przełyku stanowią u mężczyzn około 2% zgonów, u kobiet 0,7% zgonów nowotworowych (rys. 1).

Rysunek 1. Częstość zgonów na nowotwory przełyku w Polsce w 2010 roku

C15_Rys1_zg

Liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych przełyku wynosiła w 2010 roku około 1400, z czego ponad 1100 u mężczyzn i około 300 u kobiet (tab. 1).

Tabela 1. Umieralność na nowotwory przełyku w Polsce w latach 1965-2010

C15_Tab1_zg

Większość zgonów z powodu nowotworów złośliwych przełyku (94% zgonów u mężczyzn i 97% zgonów u kobiet) występuje po 50 roku życia. Ryzyko zgonu z powodu tego nowotworu wzrasta wraz z wiekiem począwszy  od piątej dekady życia (rys. 2).

Rysunek 2. Umieralność na nowotwory przełyku w Polsce w latach 2008-2010 w zależności od wieku

C15_Rys2_zg

Wśród mężczyzn umieralność z powodu nowotworów złośliwych przełyku w ciągu ostatniego półwiecza wykazywała zmienne tendencje, jednak w ostatniej dekadzie utrwalił się  trend malejący. W populacji kobiet w całym okresie współczynniki umieralności miały tendencję malejącą (rys. 3).

Rysunek 3. Trendy umieralności na nowotwory przełyku w Polsce w latach 1965-2010

C15_Rys3_zg

Tendencje umieralności z powodu  nowotworów przełyku są zależne od grupy wiekowej i płci (rys. 4).

Rysunek 4. Trendy umieralności na nowotwory przełyku w Polsce w latach 1965-2010 w wybranych grupach wieku

C15_Rys4_zg

U mężczyzn średnim wieku (45-64 lat) wzrost umieralności utrzymywał się do połowy lat 80. XX wieku, po czym nastąpiła stabilizacja wartości współczynników, a ostatnia dekada przyniosła spadek ryzyka zgonu.  W latach 1965-2010 wśród kobiet w średnim wieku umieralność utrzymywała się na stałym poziomie (poniżej 2/105). Wśród mężczyzn w najstarszej grupie wiekowej (powyżej 65 roku życia)w początkowa tendencja malejąca  przeobraziła się w trwające od połowy lat 70. ubiegłego wieku plateau. W populacji starszych kobiet w ciągu omawianego okresu nie obserwuje się wyraźnego trendu umieralności – współczynniki pozostają na stałym poziomie. 

 

Polska na tle Europy

W Polsce w 2010 roku umieralność z powodu nowotworów przełyku wśród mężczyzn była 1,3 razy niższa niż średnia dla krajów Unii Europejskiej (dane z 2009 roku), natomiast wśród kobiet 1,6 razy wyższa niż przeciętna w Unii Europejskiej. (rys. 5). 

Rysunek 5. Porównanie umieralności na nowotwory przełyku w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (27)

C15_Rys5_zg