Instrukcja dla Lekarza

Ważne informacje

W wyniku uchylenia ust.5 w art.32a Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz 759) nie został zniesiony obowiązek zgłaszania Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego, który wynika m. in.  z Ustawy o statystyce publicznej  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068 z póżn. zm. ) oraz z Ustawy  o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1535 z późn. zm.). Pełen wykaz aktów prawnych w zakładce KRN > Legislacja

 

Informacja telefoniczna w godzinach 9-12 pod numerami: (22) 570 86 49, (22) 570 94 23

Instrukcja wypełniania elektronicznej Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego dla lekarza: Instrukcja

Instrukcja wypełniania elektronicznej Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego dla asystenta lekarza: instrukcja

 

NEW!
Elektroniczny samouczek wypełniania KZNZ
NEW!

1. Wersja z lektorem - wybierz przycisk "Instruktaż"

2. Wersja treningowa do samodzielnego ćwiczenia - wybierz przycisk "Zaczynamy"

 

Lista kodów morfologicznych w wersji Pdf (pomocna przy wypełnianiu pola 27)

ICDO3

 

Rozpoczęcie pracy z systemem

Logowane do systemu: https://www.onkologia.org.pl/pccr

Rekomendujemy logowanie się do systemu za pośrednictwem przeglądarki Firefox

Po wejściu na stronę uzyskujemy główny ekran dostępu do systemu (Rysunek 1).

Rysunek 1. Okno logowania
                              Rysunek 1. Okno logowania
 
 

Aby zalogować się do systemu każdy użytkownik musi posiadać unikalny identyfikator (Login) oraz hasło.

Uzyskanie dostępu (Login i Hasło) dla lekarzy i sekretarek opisane jest w kolejnym rozdziale.

 

4.1. Rejestracja użytkownika zewnętrznego - lekarza w systemie

 

W celu uzyskania dostępu do systemu należy złożyć wniosek o utworzenie konta klikając w przycisk

2.png.520.png

 

 

 

 

 

 

System wyświetli formularz tworzenia wniosku (Rysunek 2).

 

16.jpg

Rysunek 2: Wniosek o założenie konta użytkownika

 

Część pierwsza wniosku „Informacje podstawowe” to adresat wniosku, którego wybieramy z listy wyboru oraz tytuł wniosku. Drugą część stanowią „Dane osobowe użytkownika”, w których podajemy dane osobowe, takie jak:

• imię,

• nazwisko,

• PESEL,

• numer telefonu,

• numer PWZ,

• adres.

Trzecia część to „Dane jednostki organizacyjnej”, pod którą użytkownik podlega. Należy w niej wpisać dane takie jak:

• nazwa jednostki,

• nr wpisu do RPL,

• REGON,

• kod TERYT,

• adres,

• numer telefonu,

• adres email,

• strona www,

• numer NIP,

• forma organizacyjno-prawna.

Ostanią częścią formularza jest „Obrazek zabezpieczający”, który jest ochroną systemu przed nadużyciami.

 

Po uzupełnieniu formularza wysyłkę do adresata zatwierdzamy przyciskiem 4.png.

lub rezygnujemy z wysyłania wniosku przyciskiem  792.png.

Po naciśnięciu przycisku „Zatwierdź” system wyświetli informacje o wysłaniu wniosku.

17.jpg

Przycisk „Anuluj” spowoduje powrót do strony logowania do systemu.

Po założeniu konta w systemie użytkownik (na wskazany we wniosku adres e-mail) dostanie niezbędne informacje pozwalające zalogować się do systemu. Wygenerowane hasło będzie miało charakter jednorazowy i przy pierwszym logowaniu zostanie wymuszona jego zmiana.

4.2. Logowanie do systemu

Każdy użytkownik w celu zalogowania się do systemu musi posiadać unikalny identyfikator (Login) oraz hasło. Należy pamiętać, że ten zestaw jest własnością użytkownika i nie należy go udostępniać innym osobom oraz przechowywać w miejscu łatwo dostępnym. W systemie gromadzone i przetwarzane są dane osobowe oraz dane o stanie zdrowia, dlatego aspekt ochrony loginu i hasła jest tak istotny.

W celu zalogowania się do systemu wpisujemy w odpowiednie pola Login i Hasło, a następnie wciskamy przycisk  6.png.

7.png

 

Jeśli login oraz hasło są poprawne, użytkownik zostanie zalogowany do systemu.

 

4.3. Nawigacja w systemie

Po zalogowaniu do systemu użytkownik zostaje przekierowany na listę kart.18.jpgLista zawiera karty przypisane do Lekarza. Aby przejść do innego modułu należy skorzystać z menu systemu (Rysunek 3), które znajduje się po lewej stronie.

 

                                                                                                             Rysunek 3. Menu systemu

 

Menu główne systemu zapewnia Lekarzowi dostęp do funkcjonalności systemu opisanych w poniższej tabeli.

 

Lista kart

Moduł „Lista kart” prezentuje karty nowotworowe przydzielone do danego Lekarza. Karty można przeglądać, dodawać nowe, edytować, wysyłać do KRN oraz porównywać dowolne karty lub porównywać obecny stan karty z jej historią.

Wnioski

Moduł „Wnioski” prezentuje listę złożonych przez użytkownika wniosków. Wnioski można podglądać oraz dodawać nowe.

 

4.4. Skróty klawiaturowe

System jest oparty o przeglądarkę WWW, dlatego obwiązują w nim skróty,które są kompatybilne z tego typu interfejsem aplikacji.

185.png

Podstawowe skróty klawiaturowe:

TAB – przejście do następnego pola

SHIFT+TAB – powrót do poprzedniego pola

↓ - rozwinięcie słownika w polu typu combo

 

 

 

Dodatkowo poszczególne klawisze w systemie posiadają przypisane skróty.

187.png

Po zaznaczeniu myszką danego przycisku wyświetli się menu kontekstowe podpowiadające skrót klawiaturowy, który uruchamia funkcję dostępną po naciśnięciu klawisza.

 

Pola słownikowe w formularzach (np. rozpoznania ICD10, miejscowości, ulice) posiadają wyszukiwanie kontekstowe. System po wpisaniu przez użytkownika 3 pierwszych znaków zawęża listę słownika oraz prezentuje wyniki na rozwijanej liście.

 

186.png
 

5. Moje konto

5.1. Moje dane

Użytkownik systemu ma możliwość podglądu swoich danych znajdujących się w systemie KRN. W celu uzyskania dostępu do modułu „Dane użytkownika” należy kliknąć w login użytkownika, znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. Widok formularza danych użytkownika przedstawiony jest poniżej.

9.png

Użytkownik może samodzielnie edytować jedynie adres e-mail, pozostała część danych może zostać zmieniona jedynie na wniosek, złożony poprzez moduł „Wnioski” opisany w rozdziale 6.1.

 

5.1.1. Zmiana hasła

 W module „Dane użytkownika” możliwe jest również dokonanie zmiany hasła. Aby to zrobić należy

10.png

kliknąć przycisk „Zmień hasło”. Po wykonaniu tej akcji pojawi się okno, w którym należy podać stare hasło, a następnie dwukrotnie wprowadzić nowe hasło dostępu do systemu. Przy zmianie hasła należy pamiętać o tym, że hasło powinno posiadać co najmniej osiem znaków, w tym wielkie i małe litery oraz znaki specjalne (np. !, ?, &, %, itd.). Hasło powinno być zmieniane nie rzadziej niż 1 raz na 30 dni. Ten wymóg służy do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych gromadzonych w systemie.

 

Zapisanie nowego hasła w systemie użytkownik dokonuje klikając przycisk 11.png. Przed zapisaniem nowych ustawień użytkownik ma możliwość rezygnacji z wprowadzania nowego hasła za pomocą przycisku 987.png.

 

5.1.2. Dodawanie Asystenta

W module „Moje dane” dostępna jest druga zakładka „Asystenci”.

 

1.jpg

 

Aby dodać nowego Asystenta należy wpisać jego numer PESEL.

 

2.jpg
 

Po wpisaniu numeru PESEL wybieramy przycisk 3.jpg.

Dodany asystent będzie widoczny na liście asystentów.

 

4.jpg

Aby usunąć asystenta należy zaznaczyć go na liście i wybrać przycisk 5.jpg.

6. Lista kart

Moduł „Lista kart” jest główną funkcjonalnością systemu KRN.

6.jpg

W tym miejscu gromadzone są dane z Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego.

System pozwala na wprowadzenie, edycję, prezentację, zmianę statusów kart oraz wystawianie korekt do błędnie wprowadzonych kart. Aby rozpocząć pracę z modułem należy wybrać z menu głównego opcję „Lista kart”.

 

W wyniku procesu akceptacji karty powstaje tak zwana „karta wynikowa”, stanowiąca obraz epizodu nowotworowego pacjenta w systemie. Na epizod może składać się wiele kart zgłoszenia. Każda z tych kart jest również przechowywana w systemie, co umożliwia analizę procesu diagnozowania i leczenia pacjenta.

Ekran widoku „Listy kart” przedstawia Rysunek 6.

 

19.jpg

Rysunek 6. Lista kart

Na liście przedstawiającej karty znajdują się następujące kolumny:

 

Pole

Opis

Status

Status karty (opis statusów został przedstawiony w rozdziale 4.3.4.).

Numer karty

Numer karty, nadawany przez system.

Data wypełnienia

Data dodania karty do systemu.

PESEL

Pesel pacjenta, którego karta dotyczy.

Imię

Imię pacjenta, którego karta dotyczy.

Nazwisko

Nazwisko pacjenta, którego karta dotyczy.

Data urodzenia

Data urodzenia pacjenta.

Miejscowość

Miejsce zamieszkania pacjenta - miejscowość.

Ulica

Miejsce zamieszkania pacjenta - ulica.

Nr domu/ mieszkania

Miejsce zamieszkania pacjenta – nr domu / nr mieszkania.

Nr mieszkania

Miejsce zamieszkania pacjenta – nr mieszkania.

Kod-ICD10

Kod-ICD10 nowotworu.

Kod histopa-tologiczny

Kod histopatologiczny rozpoznania.

 

6.1. Zarządzanie danymi na liście

Listę kart można dostosować do potrzeb użytkownika. System daje możliwość ograniczenia wyświetlanej liczby zarówno rekordów, jak i kolumn. Rekordy można również posortować po każdej z kolumn wyświetlonych na liście.

6.1.1. Akcje dostępne dla listy

Nad nagłówkami listy znajdują się akcje dostępne dla kart. Akcje wykonywane są po zaznaczeniu karty i wybraniu konkretnej akcji z menu. Widok akcji przedstawia Rysunek 9. Szczegółowy opis akcji znajduje się w rozdziałach:

• Nowa karta - 6.2.1.

• Edytuj - 6.2.2.

• Podgląd - 6.2.3.

• Porównywanie kart - 6.2.4.

• Porównaj z historią - 6.2.5.

 

444.png

6.1.2. Sortowanie danych

Sortowanie danych według wybranej kolumny (np. daty455.jpgwypełnienia) odbywa się po naciśnięciu na nazwę wybranej kolumny.Strzałka 14.png pokazuje czy sortowanie odbywa się rosnąco czy malejąco.

 

 

 

 

 

6.1.3. Filtrowanie danych

 

Filtrowanie danych w systemie może odbywać się poprzez:

1. pól wyboru w kolumnie „Status”,488.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. pól tekstowych w pozostałych kolumnach,

 489.jpg

3. filtrowanie zaawansowane zawierające:

490.jpg

• Dane karty,

• Dane pacjenta,

• Dane dotyczące obszaru zameldowania pacjenta.

 

Filtrowanie za pomocą rozwijanych list odbywa się poprzez wybranie tylko jednej z dostępnych opcji z listy. Wybranie opcji automatycznie powoduje wyfiltrowanie rekordów na liście kart.

Filtrowanie za pomocą pola wyboru odbywa się poprzez zaznaczenie dowolnej liczby statusów z listy. Zaznaczenie statusu odbywa się poprzez kliknięcie w nazwę lub check box obok nazwy. Wybranie statusów powoduje automatyczne wyfiltrowanie rekordów na liście kart.

Filtrowanie za pomocą pól tekstowych odbywa się poprzez wpisanie dokładnej wartości w pola pod nazwą kolumny i klikniecie przycisku 491.png po prawej stronie ekranu.

Filtrowanie zaawansowane odbywa się poprzez kliknięcie na przycisk 188.pngw prawym górnym rogu na liście kart.

Przycisk powoduje rozwinięcie listy z trzema podmodułami (Rysunek 7):

• Dane karty z możliwością wpisania numeru karty

• Dane pacjenta z możliwością wpisania PESELU, daty urodzenia, imienia i nazwiska Pacjenta

• Dane dotyczące obszaru zameldowania pacjenta z możliwością wpisania miejscowości, ulicy, nr domu/mieszkania, nr mieszkania

 

Wyfiltrowanie karty z ustawieniami filtrowania zaawansowanego nastąpi poprzez naciśnięcie przycisku 19.png.

 

18.png

Rysunek 7. Filtrowanie zaawansowane

 

W celu usunięcia nałożonych filtrów i ponownego wyświetlenia wszystkich rekordów należy usunąć filtry z paska aktywnych filtrów (Rysunek 8).

20.png

Rysunek 8. Pasek aktywnych filtrów

Usuwać możemy pojedyncze filtry klikając w symbol 21.png przy wybranym filtrze, lub wszystkie aktywne filtry wybierając opcję 22.png.

6.1.4. Wyświetlanie pól

Zakres danych wyświetlanych na liście kart można23.png

dostosować do indywidualnych wymagań. Włączanie i wyłączanie widoku dostępnych kolumn na liście znajduje się w rozwijanym menu pod przyciskiem

189.png.

Kolumny, które mają się wyświetlać na liście, należy zaznaczyć klikając w ich nazwę. Zmiany zostaną zastosowane od razu po zaznaczeniu.

 

 

 

6.1.5. Wyświetlanie danych

System udostępnia opcje ograniczenia liczby rekordów wyświetlanych na liście również bez żadnego określonego kryterium. Użytkownik może wybrać, ile rekordów ma się aktualnie wyświetlać, korzystając z przycisku 24.png w prawym dolnym rogu.

Kliknięcie w przycisk 25.png rozwinie listę, z której należy wybrać żądaną liczbę wyświetlanych rekordów.

 

6.2. Akcje dostępne dla kart nowotworów

Moduł „Lista kart” umożliwia wykonanie wielu akcji, takich jak:

• Nowa karta,

• Edytuj,

• Podgląd,

• Porównywanie kart,

• Porównaj z historią.

 

26.png

Szczegółowy opis wszystkich akcji znajduje się w kolejnych punktach.

 

.

6.2.1. Tworzenie nowej karty

Pracownik WRN-u ma możliwość wprowadzenia nowej karty do systemu. W podmodule „Lista kart” i „Lista moich kart nowotworów” użytkownik ma możliwość wybrać z paska akcji opcję 503.png. System wyświetli formularz nowej karty (Rysunek 9).

 

501.png

Rysunek 9. Formularz tworzenia nowej karty

 

Formularz karty zawiera dwie sekcje:

504.png

• Dane pacjenta,

• Rozpoznanie.

Przełączanie się między sekcjami następuje poprzez klikniecie w wybraną nazwę sekcji.

Dane pacjenta podzielone są na kilka części. Pierwszą częścią są „Dane jednostki”.

 

506.png

Jeśli jednostka znajduje się już w bazie danych systemu wystarczy wpisać część nazwy, a w polu zostaną wyświetlone podpowiedzi do wpisanego tekstu.

 

Po wybraniu szukanej jednostki z listy, pola „Telefon do jednostki” oraz „Regon” zostaną automatycznie wczytane, jeśli były wcześniej uzupełnione w systemie.

W przypadku kiedy w bazie nie ma jeszcze zapamiętanej jednostki można ją dodać, korzystając z przycisku 511.png, znajdującego się po prawej stronie. Po jego kliknięciu system wyświetli formularz dodawania nowej jednostki.

518.png

Polami obowiązkowymi, bez których system nie pozwoli zapisać jednostki są „Regon” i „Nazwa jednostki”. Reszta pól jest opcjonalna.

Kolejną częścią formularza są „Dane pacjenta”. Jeśli pacjent znajduje się już w bazie danych wystarczy wpisać jego numer PESEL lub imię i nazwisko i kliknąć przycisk 522.png.

 

Naciśnięcie przycisku spowoduje, w przypadku wyszukania tylko jednego pacjenta, 530.png

uzupełnienie formularza jego danymi. W przeciwnym wypadku zostanie wyświetlona lista pacjentów, z której należy wybrać szukanego pacjenta.

 

 

 

Jeżeli system nie znajdzie potencjalnego pacjenta należy samodzielnie uzupełnić formularz. Po wpisaniu numeru PESEL, system uzupełni pola „Data urodzenia” oraz „Płeć”. W przypadku, gdy pacjent nie jest Polakiem należy zaznaczyć pole 544.png.

Wtedy pole „Kraj pochodzenia” zostanie odblokowane i użytkownik będzie miał możliwość wyboru narodowości pacjenta.

Ostatnią częścią sekcji „Dane pacjenta” są „Dane adresowe pacjenta”. Należy uzupełnić formularz dostępnymi informacjami. Pole „Kod TERYT” uzupełnia się automatycznie po uzupełnieniu pól „Województwo”, „Powiat” oraz „Gmina”. W przypadku, gdy pacjent jest bezdomny, należy zaznaczyć opcję 612.png. Spowoduje to wyszarzenie pól dotyczących adresu zamieszkania pacjenta.

Sekcja „Rozpoznanie” również składa się z kilku części. W części „Rozpoznanie kliniczne” użytkownik uzupełnia pole „Kod ICD-10”. Wstawienie wartości w tym polu spowoduje automatyczne uzupełnienie pola „ICD-O-3 Kod topograficzny” wartością domyślną dla danego kodu. W części „Rozpoznanie histopatologiczne” wybranie wartości „wynik pozytywny (potwierdzono nowotwór)” spowoduje odblokowanie pola „Kod histopatologiczny”, którego uzupełnienie automatycznie uzupełni wartość w polu „ICD-O-3 Kod histopatologiczny”.

Wartości możliwe do wyboru w polu „Stopień zróżnicowania” zależą od dokonanego wyboru w polu „ICD-O-3 Kod histopatologiczny”. Dla kodów 9590-9989 pole przyjmuje inne wartości niż dla pozostałych kodów.

Pole „Nowotwór” określa rodzaj występującego nowotworu. Zaznaczenie opcji spowoduje odblokowanie pól „Miejsce przerzutu” oraz „Data wykrycia”, w których należy wpisać informacje dotyczące występujących przerzutów.

Kolejne pola to pola klasyfikacji nowotworu. W zależności od wyboru kodu ICD-10 system wyświetla inne pola dodatkowej klasyfikacji. W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie kodów, dla których pojawiają się dodatkowe pola.

 

Kod ICD-10

Klasyfikacja

C18-21

Pod polami „Kod zaawansowania TNM” pojawi się dodatkowa klasyfikacja „Klasyfikacja Astlera-Collera”.

C43

Pod polami „Kod zaawansowania TNM” pojawi się dodatkowa klasyfikacja „Głębokość nacieku wg Clark”.

C51-58

Pod polami „Kod zaawansowania TNM” pojawi się dodatkowa klasyfikacja „FIGO”.

C61

Pod polami „Kod zaawansowania TNM” pojawi się dodatkowa klasyfikacja „Suma Gleasona”. Suma Gleasona składa się z dwóch pól, będących stopniami skali Gleasona dla dwóch dominujących pod względem objętości typów komórek nowotworowych. Wystarczy wpisać wartości skal w pola, żeby system automatycznie wyliczył sumę Gleasona.

C81-85, C96

Pod polami „Kod zaawansowania TNM” pojawi się dodatkowa klasyfikacja „Ann Arbour”.

 

Pola „Stopień” i „Stadium zaawansowania” są ze sobą ściśle powiązane. Prezentowane przez system wartości do wyboru w polu „Stadium zaawansowania” są ograniczone poprzez wybór stopnia zaawansowania.

Dodatkowo przy wyborze w polu „Kod ICD-10” wartości C50 na formularzu pojawią się kolejne dwa pola „Dla raka piersi (C50)”, określające typ leczenia oraz „Rodzaj leczenia”.

W tej sekcji dostępne są również:

 

• Inne podstawy rozpoznania,750.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Leczenie,751.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Rodzaj leczenia,752.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Data wypełnienia (automatycznie uzupełniana datą wypełniania karty),

• Numer PWZ,789.jpg

 
 
 
 

• Komentarz.

790.jpg

 

Po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk 791.png , w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko utracenia zawartości wprowadzonej karty. Karta, która została zapisana posiada status „Szkic” (opisany w rozdziale 6.3.1.). Wysłanie karty do KRN Akceptacja karty następuje za pomocą przycisku 7.jpg. Status „Wysłany do KRN” opisany jest w rozdziale 6.3.3. W momencie wciśnięcia przycisku zamykającego wprowadzaną kartę, system wyświetla okno ostrzeżenia, w którym, aby zapisać dane, należy wybrać opcję 792.png i po powrocie do formularza zapisać zmiany.

800.png

System podczas wprowadzania, zapisu oraz edycji danych karty sprawdza ich poprawność. W momencie wykrycia przez system nieprawidłowości wyświetlany jest odpowiedni komunikat. Pola obowiązkowe przy zapisie karty to: rozpoznanie i data rozpoznania. Obowiązkowość innych pól zdefiniowana jest przez walidatory. Ustawienia walidatorów są dostępne z poziomu Administratora KRN.

Komunikat o błędzie965.pngwyświetlany jest w kolorze czerwonym. Wystąpienie tego komunikatu uniemożliwia akceptację karty.

 

Komunikat ostrzeżenia wyświetlany jest w kolorze żółtym. Wystąpienie tego komunikatu pozwala na akceptację karty.967.png

 
 

6.2.2. Edycja karty

W module „Lista kart” użytkownik ma możliwość edycji kart o statusie 900.png (szczegółowo statusy opisane są w rozdziale 6.3.1.

Należy wybrać z paska akcji opcję 901.png, a następnie zmienić dane w wyświetlonym formularzu (formularz został szczegółowo omówiony w rozdziale 6.2.1.).

Uwaga! Należy pamiętać o zapisaniu wprowadzonych zmian.

 

6.2.3. Podgląd karty

W module „Lista kart” użytkownik ma możliwość podglądu szczegółów wybranej z listy karty. Po zaznaczeniu karty należy wybrać z paska akcji opcję 9998.png. System wyświetli okno ze szczegółowymi danymi karty (Rysunek 10).

 

1001.png

Rysunek 10. Podgląd karty

 

6.2.4. Porównanie kart

W module „Lista kart” użytkownik ma możliwość porównania ze sobą dwóch dowolnych kart. Aby uruchomić porównanie kart należy zaznaczyć dwie wybrane karty przytrzymując klawisz CTRL. W razie pomyłki kartę można odznaczyć również przytrzymując CTRL.

 

20.png

 

Po zaznaczeniu wybranych kart wybieramy z dostępnych akcji nad listą przycisk 1003.png.

System wyświetli zestawienie kart (Rysunek 11).

 

1004.png

Rysunek 11. Porównanie kart

System umożliwia użytkownikowi za pomocą przycisku 1005.png, który znajduje się w lewym górnym rogu ekranu „Porównywanie kart”, wyróżnienie różnic między kartami, co pozwala na czytelniejszą analizę kart.

System zapamiętuje ustawienia użytkownika w kontekście pokazywania różnic między kartami, więc przy kolejnym uruchomieniu tej funkcji różniące się pola będą od razu wyróżnione.

 

1006.png
 

6.2.5. Porównanie karty z historią

W module „Lista kart” użytkownik ma możliwość porównania karty, która znajduje się w statusie zaakceptowanym lub anulowanym (opis statusów w rozdziałach 4.3.2. i 4.3.4.)z jej wcześniejszą historią.

Aby uruchomić tą funkcjonalność należy zaznaczyć wybraną kartę i z menu akcji nad listą wybrać opcję 32.png.

System wyświetli dane z zaznaczonej karty (Rysunek 12). Z pola wyboru w prawym górnym rogu okna „Porównywanie kart” wybieramy dane do porównania.

 1007.png

Rysunek 11. Porównanie karty z historią

Po wybraniu danych, zostają one wyświetlone w drugiej kolumnie, podobnie jak w przypadku porównania kart.

1008.png

Wyróżnienie różnic odbywa się analogicznie do akcji „Porównanie kart”.

 

6.3. Obieg karty w systemie

Obieg karty w systemie oparty jest na statusach karty, przedstawionych na diagramie (Rys.12).

 

911.png

Rysunek 12. Uproszczony diagram obiegu karty

 

6.3.1. Status Szkic 57.png 

Karta posiada status 57.png. Po kliknięciu przycisku 571.png podczas tworzenia nowej karty (opis tworzenia karty przedstawiony został w rozdziale 6.2.1.). Wszystkie karty posiadające status 57.png znajdują się w module „Lista kart” i są widoczne tylko i wyłącznie dla użytkownika tworzącego kartę.

 

Kartę w opisywanym statusie przy edycji Lekarz może:

• wtsłać do KRN,

• usnąć,

• zapisać wprowadzone zmiany,

• zamknąć bez zapisywania zmian.

 

8.jpg

W pierwszym przypadku, po kliknięciu w przycisk 11.png system wyświetli kartę wynikową (Rysunek 13).

 

9.jpg

Rysunek 13. Podgląd karty wynikowej

 

Podgląd karty wynikowej pozwala na:

• stworzenie korekty za pomocą przycisku10.jpg

Kliknięcie w przycisk spowoduje powrót do edycji formularza karty (opis edycji przedstawiony jest w rozdziale 6.2.2).

Podczas edycji karty w statusie 57.png, oprócz wysłania do KRN Lekarz może wykonać następujące czynności:

125.png - kliknięcie tego przycisku spowoduje usunięcie karty z systemu. Zarówno pacjent jak i epizod wpisane na karcie nie będą w ZSI-CRN istniały, nie będą podpowiadane przy wprowadzaniu kolejnych danych dotyczących pacjenta.

791.png - kliknięcie tego przycisku spowoduje zapisanie wprowadzonych zmian.

zamk.png - kliknięcie tego przycisku spowoduje wyjście z trybu edycji karty bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.

 

Karta posiadająca status 57.png może być zapisywana przez użytkownika z błędami, jednak przy każdorazowej jej edycji będą one wyświetlane w postaci komunikatów opisanych w rozdziale 6.2.1.

 

6.3.2. Status Zaakceptowany 62.png 

Po zaakceptowaniu karty przez pracownika WRN, zmienia ona status na 62.png.

Dostępne akcje dla karty w statusie 62.png:

• podgląd (opisany w rozdziale 6.2.3)

• porównanie karty z historią (opisane w rozdziale 6.2.5)

W podglądzie karty o statusie 62.png użytkownik ma możliwość wykonania następujących akcji:

75.png- kliknięcie tego przycisku spowoduje stworzenie karty o statusie 57.png, powiązanej z kartą, z której została stworzona. Powiązanie jest widoczne w prawym górnym rogu formularza karty 76.png.

77.png - kliknięcie tego przycisku spowoduje wyjście z podglądu karty.

 

6.3.3. Status Wysłany do KRN 78.png 

Karty o statusie 78.png znajdują się w module „Lista kart”. Są to karty, które zostały przysłane do wybranego WRN-u przez Lekarza. Status 78.png pozwala na podgląd (opisany w rozdziale 6.2.3).

W podglądzie karty o statusie 78.png użytkownik ma możliwość wykonania następujących akcji:

75.png- kliknięcie tego przycisku spowoduje stworzenie karty o statusie 57.png, powiązanej z kartą, z której została stworzona. Powiązanie jest widoczne w prawym górnym rogu formularza karty 76.png.

80.png - kliknięcie tego przycisku spowoduje wyjście z podglądu karty.

 

6.3.4. Status Analizowany 84.png 

Karty o statusie 84.png to karty będące analizowane przez Pracownika WRN.

Status 84.png karty pozwala na podgląd (opisany w rozdziale 6.2.3).

W podglądzie karty o statusie 84.png użytkownik ma możliwość wykonania następujących akcji:

 •88.png - (ścieżka [7] na diagramie) kliknięcie tego przycisku spowoduje stworzenie karty o statusie 57.png, powiązanej z kartą, z której została stworzona. Powiązanie jest widoczne w prawym górnym rogu formularza karty dc.png.

80.png - kliknięcie tego przycisku spowoduje pojawienie się okna z możliwością wpisania komentarza.

 

6.3.5. Status Do korekty

Karta o statusie 81.png powstaje w wyniku zwrócenia karty do poprawy osobie wprowadzającej (np. lekarz).

6.3.6. Status Skorygowany skor.png

 

Karta o statusie skor.png powstaje w wyniku stworzenia korekty do karty wziętej do analizy oraz zaakceptowania tej korekty. Status skor.png karty pozwala na podgląd (opisany w rozdziale 6.2.3). W podglądzie karty o statusie skor.png użytkownik ma możliwość wykonania tylko akcji83.png. Kliknięcie tego przycisku na spowoduje wyjście z podglądu karty.

6.3.7. Status Anulowany anl.png

Karta o statusie anl.png powstaje w wyniku anulowania kart znajdujących się w statusie62.png lub 84.png.

Status skor.png karty pozwala na podgląd (opisany w rozdziale 6.2.3). W podglądzie karty o statusie anl.png użytkownik ma możliwość wykonania tylko akcji 83.png. Kliknięcie tego przycisku na spowoduje wyjście z podglądu karty.

 

7. Wnioski

Moduł „Wnioski” służy do przekazania dowolnego wniosku6.jpg

do użytkowników systemu. W szczególności może służyć do obsługi zgłoszeń administracyjnych pomiędzy pracownikami WRN, a administratorem systemu. Za pomocą tego modułu można np. wnioskować o nadanie uprawnień w systemie, dezaktywację konta użytkownika. Zaletą tego typu wnioskowania jest zachowana i archiwizowana w systemie dokumentacja zdarzeń. Moduł udostępnia funkcję tworzenia, wysyłki wniosków oraz przechowuje wysłane wnioski.

 

7.1. Lista wniosków

Po wyborze w głównym menu modułu „Wnioski”, a następnie wyborze podmodułu „Moje wnioski” system prezentuje listę dotychczas utworzonych wniosków wraz z ich statusem realizacji.

 

127.png

Lista wniosków prezentuje następujące kolumny:

 

• Numer wniosku,

• Typ wniosku,

• Tytuł wniosku,

• Adresat wniosku,

• Data wpłynięcia – data dodania wniosku do systemu,

• Status wniosku – wynik rozpatrywania prośby użytkownika („Nowy” – dla wniosku jeszcze nie analizowanego przez administratora; „Zaakceptowany” – wniosek rozpatrzony pozytywnie; „Odrzucony” – wniosek nie przyjęty),

• Data realizacji – data realizacji wniosku przez administratora,

• Przeterminowany – informacja, czy czas na realizacje wniosku został przekroczony. Czas realizacji wniosku przez administratora jest parametrem systemowym i może być modyfikowany przez głównego Administratora.

 

7.2. Tworzenie wniosku

Podmoduł „Lista moich wniosków” umożliwia utworzenie nowego wniosku za pomocą przycisku128.png znajdującego się lewym górnym rogu listy. Kliknięcie na ten przycisk spowoduje wyświetlenie formularza.

 

300.png

Wniosek składa się z następujących pól:

• Adresat wniosku (lista rozwija zawierająca wszystkie oddziału WRN podpięte do systemu).

• Tytuł wniosku.

• Treść wniosku.

Po uzupełnieniu formularza wniosek zostanie przesłany do administratora WRN-u po kliknięciu w przycisk 129.png. Po poprawnym zapisaniu wniosku w systemie pojawi się komunikat130.png.

 

7.3. Podgląd wniosku

Podmoduł „Lista moich wniosków” umożliwia podgląd wybranego z listy wniosku za pomocą przycisku 131.png znajdującego się lewym górnym rogu listy. Kliknięcie na ten przycisk spowoduje wyświetlenie podglądu wniosku.

 

301.png
 

Słownik pojęć

Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego – karta wprowadzana do systemu KRN. Karta znajdująca się w statusie „Szkic”.

Karta wynikowa – zaakceptowana Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego.

KRN- Krajowy Rejestr Nowotworów.

WRN – Wojewódzki Rejestr Nowotworów.

System KRN – jest to zbiór funkcji umożliwiających wprowadzanie i przetwarzanie danych z Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego.

Walidator – funkcja systemu umożliwiająca automatyczne sprawdzanie poprawności wprowadzanych kart na podstawie zdefiniowanych wcześniej warunków.

Przykład: karta musi zawierać datę rozpoznania.

Status – stan karty w jakim obecnie się ona znajduje. Przykład: Ststus „Szkic” informuje nas o zapisaniu w systemie Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego.

Formularz – ekran systemu umożliwiający wprowadzanie danych.